Διδακτορικές Σπουδές

Το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα διδακτορικών σπουδών. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας αποσκοπεί στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το τμήμα στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας ενεργούς και υψηλών προσόντων ομάδας επιστημόνων που θα στελεχώσει εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσίαση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης.

Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).


Κανονισμός Διδακτορικών του Τμήματος  (ΦΕΚ)

Εγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Διδακτορκών Σπουδών 

Δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης:

1. Aίτηση. ΕΝ 43 00 00 Αίτηση Υποψήφιου Διδάκτορα
Στην αίτηση, οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής (η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος – άρθρο 38 παραγρ. 3 του ν. 4485/17).

2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

4. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.

5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

6. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει επαρκή γνώση μίας οποιασδήποτε ξένης γλώσσας της Ε.Ε.. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει τη ξένη γλώσσα ως μητρική.

7. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/17) το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή του σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα και ενδεικτική βιβλιογραφία.

8. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ