Έρευνα

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας διαθέτει ερευνητικό εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας (ΕΤΓΤΜΟΕ) το οποίο  υποστηρίζει με τον πλέον σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος.

Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας με την ταυτόχρονη παραγωγή γνώσης στα γνωστικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται.