Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ του Τμήματος

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

Τμήματος ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παραμένει προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος, ώστε οι πτυχιούχοι του να είναι εφοδιασμένοι με βασικές και εξειδικευμένες διεπιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακή εμπειρία και δεξιότητες υψηλής ποιότητας. Η φοιτητική μέριμνα και η προσπάθεια βελτίωσης του περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού είναι βασικοί άξονες ενδιαφέροντος του Τμήματος, που ταυτόχρονα στοχεύει στην παραγωγή νέας γνώσης μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης επιστημονικής και εικαστικής έρευνας. Το Τμήμα με τις εξωστρεφείς συνεργασίες του σε τομείς της παραγωγικής οικονομίας, αλλά και με ερευνητικούς και εικαστικούς φορείς, συμβάλει έμπρακτα στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτιστικού επιπέδου της χώρας.

Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για συμμετοχή σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ), της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί επιλογή και πολιτική ευθύνης.

Το Τμήμα σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έχει θεσπίσει και εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος (Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 4η έκτακτη συνεδρίαση, 08-05-2020). Από την Πολιτική Ποιότητας απορρέουν οι στρατηγικοί στόχοι ποιότητας του Τμήματος που παρακολουθούνται μέσω συγκεκριμένων δεικτών. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος παρακολουθεί, επανασχεδιάζει, διαμορφώνει και επαναπροσδιορίζει τους στόχους της, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ακαδημαϊκές προκλήσεις, τις σύγχρονες εικαστικές απαιτήσεις και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Μέσα από τη θέσπιση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις, ώστε να συμβάλλει στο στόχο του Ιδρύματος για υψηλής ποιότητας και διεπιστημονικότητας διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα που συντελούν στη σταθερή πορεία ανάπτυξης της χώρας.

Οι βασικοί άξονες προτεραιότητας  πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του Τμήματος, όντας αλληλένδετοι με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι οι εξής:

  • Η συνεχής προσπάθεια αναμόρφωσης και βελτιστοποίησης του παρεχόμενου διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τη δομή αντίστοιχων τμημάτων του εξωτερικού.
  • Η ποιοτική αναβάθμιση του διδακτικού έργου και της μαθησιακής διαδικασίας.
  • Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης και της φοιτητικής μέριμνας μέσω της σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα και άλλων μεθοδεύσεων, που εστιάζουν στις επιδόσεις και στην απόδοση των φοιτητών του Τμήματος.
  • Η προαγωγή της ποιότητας και ποσότητας του πολυεπίπεδου ερευνητικού και εικαστικού έργου του Τμήματος καθώς και η ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητάς του.
  • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού.
  • Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω της προβολής του πολυσχιδούς έργου του, της κινητικότητας -φοιτητών και προσωπικού- μέσω δράσεων που υποστηρίζονται από το Ίδρυμα, καθώς και εγχειρήματα ανασύστασης των επαφών με τους απόφοιτους, και ενίσχυση των ήδη σημαντικών δεσμών με την αγορά εργασίας.
  • H ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης
  • Η ενδυνάμωση της κουλτούρας γύρω από την αναγκαιότητα ύπαρξης διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σπουδών.

 

Όλες οι δράσεις του Τμήματος αποσκοπούν στη συνεχή διαμόρφωση και εξέλιξη ενός ευέλικτου, σύγχρονου και διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών με ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία και τη χώρα.

Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικούς Υπαλλήλους καθώς και φοιτητές ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για τη διασφάλιση ποιότητας που τους αναλογεί. Οι φοιτητές δε, ενημερώνονται για την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και ευρύτερα του Πανεπιστημίου, από την αρχή της φοίτησής τους, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης υποδοχής νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών.

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής επικοινωνεί την Πολιτική Ποιότητάς του σε διιδρυματικές εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου καθώς και σε συναντήσεις με επαγγελματικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς.