Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά  με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις διατάξεις του Ν.4485/2017  (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 παρ.3), σχετικά με τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας:

 • Οι κατατακτήριες Εξετάσεις διεξάγονται από 7-μελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 • Ο αριθμός των εισακτέων μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, στο σύνδεσμο http://www.gd.uniwa.gr/announcements  αναρτώνται τα εξής:

 1. Η ύλη των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ανά μάθημα.
 2. Η Αίτηση Συμμετοχής.
 3. Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων (7-μελής).
 4. Το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων – Οι Βαθμολογητές και Αναβαθμολογητές Κατατακτηρίων Εξετάσεων ανά μάθημα.
 5. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Τμήματος  Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας στα 3 μαθήματα:

 • «Βασικές έννοιες Οπτικής Επικοινωνίας»
 • «Χρώμα –Σύνθεση – Τεχνικές»
 • «Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων»

Δικαιολογητικά − Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 1. Ευκρινές αντίγραφο ΑΔΤ.
 2. Ευκρινές αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος (Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ΄/16-12-2013).

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-24