Προεκτύπωση – Τεχνολογίες Premedia I (Κατεύθυνση Τεχνολογίας)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4090

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της προεκτύπωσης, από την αναλογική στην ψηφιακή προεκτύπωση, βασικός εξοπλισμός ενός προεκτυπωτικού συστήματος (scanners, πλατφόρμες υπολογιστών, επεξεργαστές, λογισμικό, OPI servers, οθόνες, εικονοθέτες φιλμ και εκτυπωτικής πλάκας), ροή εργασίας – αξιολόγηση προτύπων (αναλογικών και ψηφιακών), συνθήκες παρατήρησης χρώματος, λήψη εικόνων, επεξεργασία, προετοιμασία κειμένων, δημιουργία γραφικών, διαμόρφωση σελίδων, συναρμογή σελίδων, PostScript, PDF, Trapping, έλεγχος αρχείου, RIP, τεχνολογίες ηλεκτρονικής ραστεροποίησης, εκτυπωτικές παράμετροι ραστεροποίησης, εγγραφή αρχείου σε φιλμ (CTF) ή σε εκτυπωτική πλάκα (CTP) – Δημιουργία δοκιμίων, έλεγχος ποιότητας.

Εργαστηριακό Mέρος Mαθήματος

Ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση του ειδικού λογισμικού σε εξειδικευμένες μορφές έντυπων προϊόντων και προχωρημένες λειτουργίες του λογισμικού για την επιτυχή επεξεργασία των.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

1.Διδακτικές σημειώσεις για τους σπουδαστές του τμήματος.

Ξενόγλωσση:

  1. Kipphan Helmut, Handbook of Print Media, Springer, New York, 2001.
  2.  Eschbach, R. (ed.): Recent Progress in Digital Halftoning II, The Society for Imaging Science and Technology, Springfield (VA) 1999.
  3.  Adobe Systems: PostScript Language Reference Manual. 3rd ed. Addison-Wesley 1999.
  4. Adobe Systems: Portable document format reference manual (vers. 1.3). Adobe Systems, 1999 (see also http://partners.adobe.com).
  5. Bann, D.; Gargan, J.: Colour Proof Correction, Phaidon Press, Oxford, 1990.
  6. Parsons William, Electronic Prepress: A Hands on Introduction.
  7. Gavin Ambrose, Paul Harris, Basic Design: Layout AVA Publishing SA, DARTBOOKS 2006.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Graphic Arts Monthly (ISSN 1047-9325)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ