Δρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΔΓΑΛΗΝΗ

Εικαστικός, Γραφίστρια, BA (HONS) in Graphic Design, London College of Printing, MA in Graphic Arts, Αντικατάσταση Mεταπτυχιακού τίτλου με καλλιτεχνικό Έργο, διδάκτωρ UEL Λονδίνου. (Βιογραφικό)