Τυπογραφία και Τυπογραφικός Σχεδιασμός

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2030

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Ανάλυση των στοιχείων στην τυπογραφική απόδοση και οπτική παρουσίαση ενός περιεχομένου μηνύματος της τυπογραφίας, (κουλτούρα ανά τον κόσμο), στην μέθοδο και των μηχανημάτων παραγωγής. Συμπληρωματική παρουσίαση των υποστρωμάτων, των υλικών και αναλώσιμων υλικών. Ορισμοί και διαδικασίες των μορφών απόδοσης των έντυπων προϊόντων. Χρυσός κανόνας σελίδας και κειμένου. Τυπογραφικοί σχεδιαστές. Κριτήρια εφαρμογής σε είδη και μορφές συμβατότητας σελίδας και περιεχομένου στην έντυπη επικοινωνία. Προϊόντα, εφαρμογές και τυπογραφική δεοντολογία, σε διαμορφωμένα (σχηματοποιημένα) έντυπα. Παρακολούθηση (μέσα από εκδοτικά μοντέλα) της καταγραφής στοιχείων για τη ροή εργασιών.

Βασικές αρχές του τυπογραφικού σχεδιασμού ενός εντύπου. Σύγχρονες εξελίξεις στη ψηφιακή τυπογραφία: θέματα λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Κριτήρια επιλογής γραμματοσειράς σε σχέση με το είδος του εντύπου, δημιουργία ειδικών χαρακτήρων. Βασικές αρχές σχεδίασης ψηφιακών γραμματοσειρών. Νέες τεχνολογίες

ψηφιακών γραμματοσειρών. Παράμετροι αναγνωσιμότητας και ευαναγνωσιμότητας. Οργάνωση ροής εργασίας για κάθε είδους έντυπο. Κανονικοποίηση στην επικοινωνία μεταξύ των αρχείων. Γλώσσες περιγραφής σελίδας. Δημιουργία αρχείων για προεκτύπωση.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών στο εργαστήριο: με τα υλικά και τα μέσα της τυπογραφίας, το μετρικό σύστημα, τις γραμματοσειρές τη δημιουργία σελίδων κειμένου με διαφορετικές στοιχειοθετικές μορφές, έλεγχο του οπτικού βάρους της σελίδας. Βασικές αρχές τυπογραφικού σχεδιασμού, τυπογραφική απόδοση (περιεχόμενο – φόρμα – πλαίσιο). Οριζόντιος άξονας: Πλάτος στοιχείων, στοιχειοδιαστήματα, διαστήματα, μήκος στίχου. Κάθετος άξονας. Μέγεθος στοιχείων: νοητές γραμμές, οπτικό μέγεθος. Οικογένειες τυπογραφικών στοιχείων: Βασικές αρχές σχεδίασης, χαρακτήρες, γλύφοι, συμπλέγματα, μη αλφαβητικοί χαρακτήρες, οπτικές διορθώσεις. Γραμματοσειρές: Παράγοντες επιλογής, σχέση με εκτυπωτικά μέσα, σχέση με επιφάνεια εκτύπωσης. Διαμόρφωση σελίδας: Αναλογίες σύμφωνα με περιεχόμενο – μέγεθος –στόχο έκδοσης, περιθώρια. Δομικές μορφές και τεχνικές. Τυπογραφική εκτύπωση: Βασικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες, αρχές λειτουργίας. Σύνθετες και ειδικές μορφές διαμόρφωσης σελίδας. Τυπογραφικός έλεγχος στοιχείων, λέξεων και στίχων. Δημιουργία εξειδικευμένων πινάκων. Επεξεργασία πίνακα περιεχομένων, υποσημειώσεων και ευρετηρίου. Δημιουργία πρότυπων αρχείων κειμένου.
Μελέτη και παραγωγή ψηφιακών εντύπων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Bringhurst R., (2008), «Στοιχεία της Τυπογραφικής Τέχνης», µτφρ. Γ. ∆. Ματθιόπουλος, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

2. Μακράκης Μ. (επιμ.), (1998), «Τα ελληνικά γράμματα: Από την σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο», Linora, Αθήνα

3. Burnhill Peter, (2003), «Type Spaces», Hyphen

4. Clair Kate, (1999), «A Typographic Workbook: A Primer to History, Techniques, and Artistry»,

5. John Wiley & Sons

6. Tschichold Jan, (1998), «The New Typography», University of California Press

7. Bringhurst R., (2000), «A Short History of the Printed Word Warren Chappell», Hartley and Marks Publishers

8. Kinross Robin, (2004), «Modern Typography», 2nd Edition, Hyphen

9. Gill Eric, (1993), «An Essay on Typography», David R. Godine Publisher 

10. Morison Stanley, (2000), «Letter Forms», Hartley and Marks Publishers

11. Wilson Adrian, (1993), «Design of Books», Chronicle Books

12. Loxley Simon, (2004), «Type: The Secret History of Letters», I. B. Tauris

13. De Jong, C. and Tholenaar, J. (2009)«A Visual History of Typefaces & Graphic Styles», Taschen

14. Elan Kimberly, (2004), «Grid Systems», Princeton Architectural Press, New York.

15. Kinross R. and Hochuli, J. (1996), «Designing Books: Practice and Theory», Hyphen Press, London

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ