Σχεδιασμός και Οργάνωση Επικοινωνίας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7090

Semester:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD169/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία και Εργαστήριο

Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να επιτύχει συνεπή λεκτική και οπτική επεξεργασία ενός έργου, μειώνοντας το χρόνο παραγωγής και κόστος.

  • Ο σχεδιασμός ενιαίας εικόνας απαιτεί μια προσεκτική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για τον χειρισμό της πολυπλοκότητας.
  • Ο φοιτητής καλείται να διερεύνηση σχεδιαστικά τη λεκτική και την οπτική γλώσσα των προϊόντων ενός οργανισμού ως γλώσσα επικοινωνίας με στόχο την ομοιογένεια της πληροφορίας και σχεδιαστική διαύγεια.
  • Η σχεδιαστική μελέτη έχει ένα σύνολο σχεδιαστικών στόχων και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συνόλου γραφιστικών τυποποιημένων προτάσεων που αναδεικνύουν την ταυτότητα του οργανισμού.
  • Το μάθημα μαθαίνει τους φοιτητές να είναι λύτες επικοινωνιακών προβλημάτων που δημιουργούν λύσεις ανεξάρτητα από το μέσο μέσα στα όρια της πραγματικότητας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία
Guiraud, Pierre. Η σημειολογία. (μτφρ. Βασιλείου, Σάββας-Βάσος). Αθήνα: Δαίδαλος –
Ι.Ζαχαρόπουλος, 2004
Windahl, Sven. and Signitzer, Benno with Olson, T. Jean. Εφαρμοσμένη επικοινωνία.
(μτφρ. Μεταξά, Κάτια) , Αθήνα: Καστανιώτη, 1998.
Σκαρπέλος, Γιάννης. Εικόνα και κοινωνία. Αθήνα: Τόπος, 2011
Χατζηθεοδώρου, B. (22019) Ολυμπιακά Εικονογράμματα, Σχεδιασμός και Σημειολογία. Αθήνα: Ευρασία. 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Arnheim, Rudolf. Art and visual perception. Berkeley: University of California Press. 1954.
Bierut, Michael. Seventy-nine Short Essays on Design. New York: Princeton Architectural
Press, 2007.
Frascara, Jorge. Communication design, principles, methods and practice. New York: Allworth Press, 2004.
Kenney, Keith. Visual communication research designs. New York: Routledge, 2009.
Massironi, Manfredο. The psychology of graphic images, Seeing, Drawing, Communicating. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum, 2002
Olins, W. (ed.). International Corporate Identity. London: Laurence King Publishing, 1995.
Olins, W. Wally Olins on Brand. London: Thames and Hudson, 2003.
Pettersson, Rune. Information Design, An Introduction. Amsterdam: John Benjamin’s Publishing
Company, 1997.
Ruder, Emil. Typographie. Switzerland: Verlag Niggli AG, 72001
Spencer, Herbert . The Visible Word. New York: Hastings House, 1969.
Thyssen, Ole. Aesthetic Communication. (μτφρ. Dees, Russel), Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2010.
Tufte, Edward R. Envisioning Information. Cheshire: Graphics Press, 1990.
Tufte, Edward R. The visual display of quantitative information. Cheshire: Graphics Press, 22009.
Tufte, Edward R. Visual Explanations, images and explanations, evidence and narrative.
Cheshire: Graphics Press, 2010.
Twyman, Michael. Graphic Communication through the ISOTYPE . Reading:
University of Reading, 1975.
Visocky O’Grady, Jenn and Ken. The information Design Handbook. Switzerland: Roto Vision, 2008.
Ware, Colin. Information Visualization, Perception for Design. San Francisco: Morgan Kaufman /
Elsevier, 22004.
Wheeler, Alina. Designing Brand Identity. New Jersey: John Wiley & Sons 22018.
Wildbur, Peter and Burke, Michael, Information Design, innovative solutions in contemporary
design. London: Thames and Hudson, 1998.
Wolf f Olins (Company). The new guide to identity. London: The Design Council, 1998.
Woolman, Matt. Digital information graphics. London: Thames & Hudson, 2002.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ