Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4010

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD104/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ανάλυση των στοιχείων που θα επεξεργάζονται ένα ευρύ σύνολο θεμάτων, με βάση τα οποία θα μπορούν να αναπτυχθούν θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα του τομέα έρευνας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της.
 • Ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων και το αναλυτικό πλαίσιο της μεθοδολογίας και των τεχνικών έρευνας (CASE STUDY/έρευνα κατά περίπτωση/ ερωτηματολόγιο/ βιβλιογραφική έρευνα, κ.α.), στην διαδικασία της μεθοδολογίας για την σχεδίαση και παρουσίαση μιας επιστημονικής εργασίας.
 • Ανάλυση των υπαρχουσών τεχνικών και προσεγγίσεων στον τρόπο παρουσίασης και απόδοσης μιας εργασίας.

Μελέτη των ερευνητικών μεθόδων, της διαμόρφωσης της κύριας θέσης ή του ερευνητικού ερωτήματος, του τρόπου παράθεσης των πηγών, του επιστημονικού ύφους και της ορολογίας, της δομής μιας επιστημονικής εργασίας, και της ερμηνείας των πηγών και των επιστημονικών δεδομένων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Γέμτος, Π. (1984), Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα, Εκδ.Παπαζήσης
 2. Δημητρόπουλος, Ευστάθιος Γ. (2002), Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας: ένα συστημικό δυναμικό μοντέλο, εκδ. Έλλην.
 3. Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Μ., (1991), Συγγραφική τεχνική και μεθοδολογία έρευνας, εκδόσεις Πρωταγόρας.
 4. Ευδωρίδου, Ε. Καρακασίδης, Θ. (2019), Ακαδημαϊκή Γραφή, Αθήνα, Εκδ. Τζιόλα.
 5. Ζαφειρόπουλεος, Κ. (2015), Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Αθήνα, 2η έκδοση, Εκδ. Κριτική.
 6. Κυριαζόπουλος, Π., Σαμαντά, Ειρ. (2011), Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, Αθήνα, Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική.
 7. Λιαργκόβας, Π., Δερμάτης, Ζ., Κομνηνός, Δ. (2018), Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών, Αθήνα, Εκδ. Τζιόλα.
 8. Ντάνος, Αν. (2016), Μεθοδολογία Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών και Επιστημονικών Μελετών, Αθήνα, Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική.
 9. Παρασκευόπουλος Ι. (1993), Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, Αθήνα.
 10. Σταλίκας, Αν., Κυριάζος, Θ. (2019), Μεθοδολογία έρυνας και Στατιστική, Αθήνα, Εκδ. Τόπος.
 11. Χαλικιάς, Μ., Σαμαντά, Ειρ. (2016), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επσιτημονικών Εργασιών, Αθήνα, Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική.
 12. Bader Gloria E., Rossi Catherine A., (2002), Focus Groups: A Step-By-Step Guide, The Bader Group.
 13. Bell, (2007), Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας, Αθήνα, Μεταίχμιο.
 14. Creswell John W. (2002), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage Publications
 15. Glatthorn Allan A., Joyner Randy L., (2005), Writing the Winning Thesis or Dissertation : A Step-by-Step Guide, Corwin Press
 16. Howard, J Sharp, (1996), Η επιστημονική μελέτη: οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών, Αθήνα, Εκδ. Gutenberg.
 17. Kothari, C.R. (2004), Research Methodology, Methods & Techniques, New Delhi, New Age International (P) Ltd., Publishers.
 18. Wilson, Brian (1998), Systems Concepts, Methodologies and Applications, Wiley.
 19. W. Creswell, (2014), Research Design: qualitative, and mixed methods approaches, 4rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage

ANALYTIKO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ