Ειδικές Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7170

Εξάμηνο:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD303/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD190/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Αρχές του τυπογραφικού σχεδιασμού ενός εντύπου. Σύγχρονες εξελίξεις στη ψηφιακή
τυπογραφία: θέματα λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο αντίκτυπος των εξελίξεων αυτών στον τρόπο εργασίας στο επαγγελματικό περιβάλλον. Εμβάθυνση στα θέματα της στοιχειοθέτησης κειμένων, επιλογή γραμματοσειράς σε σχέση με το είδος του εντύπου,δημιουργία ειδικών χαρακτήρων. Δειγματολόγια γραμματοσειρών: δημιουργία και χρησιμότητά τους. Η σημασία της αναγνωσιμότητας. Παράμετροι αναγνωσιμότητας και έλεγχος αυτών. Κανόνες στοιχειοθεσίας, δομικές μορφές και τεχνικές. Σύνθετες και ειδικές μορφές στοιχειοθεσίας. Εξειδικευμένοι πίνακες, με εισαγωγή εικόνων και άλλων αντικειμένων. Σύνθετοι συνδυασμοί αντικειμένων και πλαισίων με κείμενο. Οργάνωση εργασίας για εκδόσεις με μεγάλο αριθμό σελίδων. Επεξεργασία πίνακα περιεχομένων, υποσημειώσεων και ευρετηρίου στις εκδόσεις αυτές. Σύνδεση με άλλα προγράμματα (λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, σχεδιαστικά προγράμματα). Οργάνωση ροής εργασίας για εφημερίδες και περιοδικά, και ειδικό λογισμικό για τις περιπτώσεις αυτές. Κανονικοποίηση στην επικοινωνία μεταξύ των αρχείων. Γλώσσες περιγραφής σελίδας. Δημιουργία αρχείων για προεκτύπωση. Νέες τεχνολογίες ψηφιακών γραμματοσειρών. Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ψηφιακές γραμματοσειρές.
Αρχές σχεδίασης ψηφιακών γραμματοσειρών. Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Ειδικές
στοιχειοθεσίες. Μεταφορά εργασιών σε ιστοσελίδες. Σύνδεση με πολυμέσα. Ηλεκτρονικές
εκδόσεις και ηλεκτρονικό χαρτί.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Οργάνωση σελίδας, σελιδοποιητικές δομές και αξιοποίησή τους. Έλεγχος αποστάσεων μεταξύ στοιχείων, λέξεων και στίχων. Παραμορφώσεις στοιχείων. Δημιουργία σελίδων με περίπλοκα στοιχειοθετικά προβλήματα. Δημιουργία δειγματολογίου. Έλεγχος παραμέτρων
αναγνωσιμότητας. Δημιουργία πινάκων kerning. Σύνταξη κανόνων (προδιαγραφών)
στοιχειοθεσίας, για συγκεκριμένα είδη εκδόσεων. Εφαρμογές πινάκων με ειδικές επεξεργασίες χαρακτήρων. Μετατροπές περιεχομένου σε αντικείμενα και ενοποίηση αντικειμένων σε διάφορες μορφές. Δημιουργία πρότυπων αρχείων για παραγράφους, κείμενο και σελίδες. Πρότυπα αρχεία εκδόσεων. Δημιουργία βιβλιοθηκών. Δημιουργία πίνακα περιεχομένων, ευρετηρίου, υποσημειώσεων, βιβλιογραφίας. Δημιουργία αρχείων τετραγωνισμού και συλλαβισμού. Μελέτη και δημιουργία συνόλου εντύπων που αποτελούν μια ενότητα (έντυπα εταιρειών, διαφορετικών χρήσεων, με ίδια ταυτότητα, κτλ). Οργάνωση εργασίας και παραγωγή ψηφιακών εντύπων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. R. Carter, (2018), Typographic Design: Form and Communication
 2. Grid systems in graphic design: A visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers, 1996
 3. Bringhurst R., (2008), «Στοιχεία της Τυπογραφικής Τέχνης», µτφρ. Γ. ∆. Ματθιόπουλος, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 4. Μακράκης Μ. (επιμ.), (1998), «Τα ελληνικά γράμματα: Από την σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο», Linora, Αθήνα
 5. Burnhill Peter, (2003), «Type Spaces», Hyphen
 6. Clair Kate, (1999), «A Typographic Workbook: A Primer to History, Techniques, and Artistry»,
 7. John Wiley & Sons
 8. Tschichold Jan, (1998), «The New Typography», University of California Press
 9. Bringhurst R., (2000), «A Short History of the Printed Word Warren Chappell», Hartley and Marks Publishers
 10. Kinross Robin, (2004), «Modern Typography», 2nd Edition, Hyphen
 11. Gill Eric, (1993), «An Essay on Typography», David R. Godine Publisher 
 12. Morison Stanley, (2000), «Letter Forms», Hartley and Marks Publisher
 13. Wilson Adrian, (1993), «Design of Books», Chronicle Books
 14. Loxley Simon, (2004), «Type: The Secret History of Letters», I. B. Tauris
 15. De Jong, C. and Tholenaar, J. (2009), «A Visual History of Typefaces & Graphic Styles», Taschen
 16. Elan Kimberly, (2004), «Grid Systems», Princeton Architectural Press, New York.
 17. Kinross R. and Hochuli, J. (1996), «Designing Books: Practice and Theory», Hyphen Press, London.
 18. Grossman, J. (1993) The Chicago Manual of Style

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ