ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023

Παραθέτουμε ακολούθως Απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας με τον σχετικό Πίνακα Κριτηρίων Επιλεξιμότητας κατά την διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που θα υποβηθούν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 65915/15-07-2022 (ΑΔΑ: 66Ξ546Μ9ΞΗ-67Γ) προκήρυξης για την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, η οποία  βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Ιδρύματος  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ KΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ