Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας Ι (Κατεύθυνση Τεχνολογίας)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3070

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD185/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT108/


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός/ή:
• Να κατανοήσει βασικές έννοιες που διέπουν τη λήψη και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων
• Να μελετήσει βασικές εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά τους στον χώρο της επιστήμης των Γραφικών Τεχνών.
• Να αποκτήσει κατάλληλες δεξιότητες για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην επεξεργασία ασπρόμαυρης και έγχρωμης εικόνας.
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
• Χαρακτηριστικά στοιχεία μιας εικόνας.
• Λήψη εικόνας.
• Μορφές αποθήκευσης.
• Διαδικασία αναπαραγωγής μιας εικόνας.
• Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
• Τονικές διορθώσεις.
• Χρωματικές διορθώσεις.
• Ανάλυση εικόνας.
• Παρεμβολή.
• Βελτίωση ποιότητας με ισοστάθμιση ιστογράμματος και με χρήση φίλτρων.
• Εικόνα σε χώρους συχνοτήτων.
• Μετασχηματισμοί εικόνας: μετασχηματισμός Fourier, ιδιότητες και εφαρμογές

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ατομικές ασκήσεις μέσω ειδικού λογισμικού, που αποσκοπούν στην αναγνώριση και την επίλυση των προβλημάτων της ψηφιακής εικόνας. Αναλύονται οι εκάστοτε παράμετροι και υλοποιείται η βέλτιστη μέθοδος επεξεργασίας της εικόνας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Νικόλαος Η. Παπαμάρκος, Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (3η έκδοση), Νικόλαος Παπαμάρκος 2015.
2. Ι. Πήτας, Ψηφιακή επεξεργασία Εικόνας, Θεσσαλονίκη 2001.
3. R.C.Gonzalez, R.E.Woods : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (3η έκδοση) Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.
4. G.A.Baxes : Digital Image Processing. Principles and Applications John Wiley & Sons Inc., Toronto,1994 .
5. W.Mikolasch: Schwarzweissreproduktion Polygraph Verl., Frankfurt a.M. 1984.
6. W.Mikolasch: Farbreproduktion, Polygraph Verl. Frankfurt a.M. 1984.
7. Α. Jain: “Fundamentals of Dig. Image Processing”, Prentice Hall, 1989.
8. M.D. Levine, “Vision in Man and Machine”, McGraw-Hill, 1985.
9. R.C. Gonzalez and R.E. Woods, “Digital Image Processing”, Addison-Wesley, New York, 1993.
10. R. Klette and P. Zamperoni, “Handbook of Image Processing Operators”, John Wiley and Sons, Chichester, 1996.
11. J.C. Russ, “The Image Processing Handbook”, CRC Press, Springer, IEEE Press, 1999.
12. K.R. Castleman, “Digital Image Processing”, Prentice Hall, 1996.
13. Σημειώσεις αναρτημένες στο e-class.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ