Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3080

Semester:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD123/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD189/

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι ικανός/η:
• Να κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το χρώμα και με τις διαδικασίες της επεξεργασίας του χρώματος στις διάφορες εφαρμογές των γραφικών τεχνών.
• Να κατανοεί τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συνδέονται με τη ψηφιακή διαχείριση του χρώματος.
• Να αποκτήσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση του χρώματος σε όλα τα στάδια των διαδικασιών των γραφικών τεχνών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες από την οπτική.
– Η έννοια του χρώματος.
– Υποκειμενικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά του χρώματος.
– Οπτική αντίληψη του χρώματος.
– Κατηγορίες χρωμάτων, φίλτρα, μέθοδοι ανάμειξης των χρωμάτων.
– Θερμοκρασία χρώματος μιας φωτεινής πηγής.
– Τυποποιημένες φωτεινές πηγές.
– Χρωματικός κύβος, Χρωματικοί χάρτες, RGB, CMY και CMYK, Pantone.
– Χρωματικά συστήματα: CIE-xy, CIE-xyY, CIE-LAB, Munsell, GATF. Ψηφιακή επεξεργασία χρώματος.
– Τεχνικά χρωματικά συστήματα.
– Εισαγωγή στη διαχείριση του χρώματος.
– Η έννοια του χρωματικού προφίλ.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Εργαστηριακές ασκήσεις:
– Δημιουργία χρωματικών χαρτών.
– Μέθοδοι ανάμειξης των χρωμάτων.
– Δημιουργία χρωματικών χώρων.
– Χρήση φασματοφωτόμετρου – Φάσματα ανάκλασης.
– Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης μέσω χρωματομετρίας.
– Μεταβολή χρώματος – Χρωματική διαφορά δειγμάτων ΔΕ.
– Διαχείριση χρώματος.
– ICC profiles.
– Βαθμονόμηση και Χαρακτηρισμός συσκευών αναπαραγωγής του χρώματος.

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αντωνιάδης Κ., Ελευθεριάδης Ι., Σταθάκης Κ., 2002, Χρώμα, ΕΑΠ, Πάτρα
2. Wyszecki G., Styles W.S., (1982), Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, (2nd Edit.) John Wiley & Sons, N.York
3. Billmeyer F.(Jr.), Saltzman M., (1981), Principles of Color Technology, (2nd Ed), John Wiley & Sons, N.York
4. Berger – Schunn A., (1994), Practical Color Measurement, John Wiley & Sons Inc. ,N.York
5. Kueppers, H., (1980), Das Grundgesetz der Farbenlehre, DuMont, Koeln.
6. Weber, H., (2006), DigitaleFarbe in der Medienproduktion und Druckvorstufe. Mitp, Heidelberg
7. Helmut Kipphan: Handbook of Print Media
8. Gernot Hoffmann: CIE Color Space
9. Hunt, R.W.G: The Reproduction of Colour
10. Jan-Peter Homan: Digital Colour Management
11. Heidelberg: Colour and quality

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ