Αειφορία και Προστασία Περιβάλλοντος στις Γραφικές Τέχνες και στη Συσκευασία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8140

Εξάμηνο:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

ΔΟΝΑ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD147/


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Αρχές αειφορίας
 2. Φυσικοί πόροι και αειφορία
 3. Αειφορία και ανάπτυξη
 4. Αειφορία στην παραγωγή – κατανάλωση ενέργειας
 5. Οικολογία
 6. Ρύπανση και προστασία περιβάλλοντος
 7. Φυσικά νερά και υγρά απόβλητα
 8. Νερά (ρύπανση-παράμετροι μέτρησης της ρύπανσης, συστήματα καθαρισμού υγρών αποβλήτων, κόστος συστημάτων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, επεξεργασία καθαρισμού πόσιμου νερού).
 9. Αέρας (δομή ατμόσφαιρας, μορφές ρύπανσης σε μικρο – και μακρο – κλίμακα, μέθοδοι ελέγχου αέριων ρύπων).
 10. Έδαφος – στερεά απορρίμματα (μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση).
 11. Θόρυβος
 12. Αντιρρυπαντική τεχνολογία
 13. Εργαλεία περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 14. Εκτίμηση και Διαχείριση επικινδυνότητας
 15. Νομοθεσία κ΄ Κοινοτική Πολιτική για την Προστασία Περιβάλλοντος στις Βιομηχανίες και τη διαχείριση απορριμμάτων συσκευασιών
 16. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις χημικές ουσίες που επιτρέπεται να διακινούνται στην ενιαία αγορά
 17. Αξιοποίηση αστικών, βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και της βιομάζας προς παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται στον τομέα της συσκευασίας και των γραφικών τεχνών
 18. Χρήση βιοβασισμένων α’ υλών στη συσκευασία και τα υλικά γραφικών τεχνών – Τεχνολογικοί φραγμοί στη χρήση αυτών στη συσκευασία
 19. Κυκλικότητα διανεμόμενων συσκευασιών
 20. Ανάλυση Κύκλου Ζωής Προϊόντος/Συσκευασίας
 21. Εφαρμογή του προτύπου ISO 14001 στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων στη βιομηχανία εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών
 22. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) και εφαρμογή τους στις Γραφικές Τέχνες και τη Συσκευασία

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός (Eco Design) και εφαρμογή του στις Γραφικές Τέχνες και τη Συσκευασία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση

Verghese K., Lewis H., Fitzpatrick L. (Editors), “Packaging for Sustainability” Springer 2012.

Benetto Ε., Gericke K., Guiton M. (Editors), “Designing Sustainable Technologies, Products and Policies” From Science to Innovation Springer Open; 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66981-6

Ellen M. van Bueren (Editor), Hein van Bohemen (Editor), Laure Itard (Editor), Henk Visscher (Editor), Sustainable Urban Environments: Ecosystem Approach, Springer; 2012 edition.

Jorgensen S.E. and J. Jonhson “Principles of Environmental Science and Technology” Elsevier Amsterdam 1981

U.S. EPA (2006). Life Cycle Assessment: Principles and Practice. National Risk Management Research Laboratory. EPA/600/R-06/060. May. Διαθέσιμο στο: http://www.epa.gov/nrmrl/std/lca/lca.html

Belessi V., Philippakopoulou Th., Koutsioukis A., Mandis D., Charalambopoulou G., Steriotis Th., Georgakilas V., “Environmental Aspects of water based conductive inks based on graphene for gravure and flexography printing” 6th CIDAG “Go Green for 2030 – Sustainable and Green Design for the Future”, International Digital Conference in Design and Graphic Arts, Lisbon, 20-22 October 2021.

Koutsioukis A., Belessi V., Georgakilas V. “Solid phase functionalization of MWNTs: An eco-friendly approach for carbon-based conductive inks” Green Chemistry 23(15), pp. 5442-5448, 2021.

Ελληνική

 1. Μουσιόπουλος Νικόλαος, Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Σλίνη Θεοδώρα, 2016. Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος – Αρχές Αειφορίας. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Κωδικός στον Εύδοξο: 320064
 2. Τ. Αλμπάνης “Ρύπανση και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος” Γιάννινα, 1999
 3. Α. Κ. Αναγνωστοπούλου, Η Ρύπανση του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 1989
 4. Γ.Π. Μαρκαντωνάτος, Στοιχεία Υγιεινής Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής, Αθήνα 1984
 5. Martz, Υδραυλική των Οικισμών, 3ο μέρος, Καθαρισμός Λυμάτων, Μετάφραση Θεολογίτη, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 1977
 6. Γ.Σ. Βασιλικιώτη, Κ.Κ. Φυτιάνου, Μέθοδοι Ελέγχου Ρυπάνσεως Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1986
 7. Θ. Κουϊμτζή, Κ. Φυτιάνου, Κ. Σαμαρά – Κωνσταντίνου, Χημεία Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1987
 8. Α. Σκορδίλη, Τεχνολογίες Διάθεσης Απορριμμάτων – Η Υγειονομική Ταφή, Εκδόσεις Ίων 1993
 9. «Πρότυπα της Σειράς ISO 14000 : Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης»

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Sustainability (MDPI)

Green Chemistry (RSC)

Environmental Science and Pollution Research (Springer)

The International Journal of Life Cycle Assessment (Springer)

Packaging Technology and Science (Wiley)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ