Νέος οδηγός πτυχιακών εργασιών

Νέος οδηγός πτυχιακών εργασιών

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                     ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. Ανάθεση Πτυχιακής
  2. Διαδικασία κατάθεσης αίτησης εξέτασης Πτυχιακής εργασίας
  3. Αξιολόγηση Πτυχιακής εργασίας
  1. Ανάθεση Πτυχιακής

Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και για *μία (1) εβδομάδα μετά τη λήξη της περιόδου των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων, στην έναρξη κάθε εξαμήνου. Στην αίτηση ο επιβλέπων καθηγητής συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ένα από τα μέλη της οποίας είναι ο επιβλέπων. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π., ή μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή ερευνητές άλλων Τμημάτων ή Ερευνητικών Κέντρων ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το θέμα της προς εκπόνηση εργασίας.

Τέλος οι αιτήσεις εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευσης του Τμήματος.

Για να ανατεθεί µία πτυχιακή εργασία θα πρέπει ο σπουδαστής να βρίσκεται τουλάχιστον στο 8ο εξάµηνο σπουδών. Κάθε πτυχιακή µπορεί να ανατεθεί το πολύ σε δύο (2) σπουδαστές µε ισοδύναµη κατανοµή εργασίας στον κάθε σπουδαστή.

  1. Διαδικασία κατάθεσης αίτησης εξέτασης Πτυχιακής εργασίας

Αποκλειστικά και μόνο μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στις *αμέσως επόμενες δύο (2) εβδομάδες πραγματοποιείται η Εξέταση-Αξιολόγηση πτυχιακών εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.

Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας προς τη Γραμματεία του Τμήματος, *μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη της περιόδου των δυο (2) εβδομάδων της εξέτασης των πτυχιακών εργασιών.

Ο επιβλέπων καθηγητής συμπληρώνει στην αίτηση τα μέλη της επιτροπής καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εξέτασης. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της πτυχιακής εργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης και σε ηλεκτρονική μορφή για την Γραμματεία. 

  1. Αξιολόγηση Πτυχιακής εργασίας

Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της προσέγγισης που ακολουθήθηκε και της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα καθώς και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην εκπόνηση της εργασίας φοιτητές σε περίπτωση που είναι περισσότεροι του ενός. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής κρίνουν και βαθμολογούν ανεξάρτητα καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εκπόνησης της εργασίας φοιτητές. Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας για καθέναν από τους φοιτητές, προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Τριμελούς Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία των μελών.

Εάν μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία που υποδεικνύει η Τριμελής Επιτροπή, μετά από συνεννόηση με το φοιτητή, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εξέτασης, όπως ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους του άρθρου αυτού.

* Οι ακριβείς ημερομηνίες ανάληψης / εξέτασης, θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος με την έναρξη της εξεταστικής.