Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005 (Α΄260) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), το άρθρο έκτο παρ. 10 του Ν. 4218/2013 (Α΄268) και το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 (Α΄114),   η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων  και σε ποσοστό 12%  στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί  μέσω γραπτών εξετάσεων.

  Αίτηση και Δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στο gd1@uniwa.gr   έως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:          

  • Αίτηση (ΕΝ42.02 1 Αίτηση Κατάταξης)
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων