Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης υπ’ αρίθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β/16-12-2013)  η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί  μέσω γραπτών εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά τους αποφοίτους των ΙΕΚ αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης η οποία θα ορίζει τις διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων  και θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

 Αίτηση και Δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος gd1@uniwa.gr   έως την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021. 

Τα δικαιολογητικά είναι:          

  • Αίτηση (ΕΝ42.02 1 Αίτηση Κατάταξης)
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013, οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1/12/2021 έως 20/12/2021. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.