ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαδικασία ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Με την έναρξη των δηλώσεων κάθε εξαμήνου, θα πρέπει να δηλώσετε την πτυχιακή στο φοιτητολόγιο
 • Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση ανάληψης Πτυχιακής εργασίας την οποία συμπληρώνετε ηλεκτρονικά και την στέλνετε στον/στην επιβλέπων/πουσα για να την υπογράψει και να μας την στείλετε στο μειλ της Γραμματείας techgraf@uniwa.gr  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ email (……@uniwa.gr), με όνομα αρχείου (ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) *και για μία (1) εβδομάδα μετά τη λήξη της περιόδου των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων, στην έναρξη κάθε εξαμήνου. Δεν θα γίνεται δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση ανάληψης 

Διαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας

 • Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας.
  Οι φοιτητές με αίτησή, μπορούν να αιτηθούν το πολύ μία φορά την αλλαγή θέματος πτυχιακής εργασίας ή/και επιβλέποντος με αίτηση τους στην Γραμματεία η οποία εγκρίνεται από τον επιβλέπων/επιβλέπουσα.

Διαδικασία ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Οι φοιτητές, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, υποβάλλουν αίτηση εξέτασης Πτυχιακής εργασίας την οποία συμπληρώνετε ηλεκτρονικά και την στέλνετε στον/στην επιβλέπων/πουσα για να την υπογράψει και να μας την στείλετε στο μειλ της Γραμματείας techgraf@uniwa.gr  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ email (……@uniwa.gr), με όνομα αρχείου (ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), *μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη της περιόδου των δυο (2)εβδομάδων της εξέτασης των πτυχιακών εργασιών.

Διαδικασία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η Εξέταση-Αξιολόγηση πτυχιακών εργασιών, πραγματοποιείται σε συνενόηση με τους Καθηγητές/τριες του Τμήματος αποκλειστικά και μόνο μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου στις *αμέσως επόμενες δύο (2)
  εβδομάδες 
 • Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τ0 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης  Πτυχιακής Εργασίας  και το στέλνετε στον/στην επιβλέπων/πουσα για να αξιολογήσει την Πτυχιακή σας εργασία και να μας το στείλετε στο μειλ της Γραμματείας techgraf@uniwa.gr, με όνομα αρχείου (ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ – Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης  Πτυχιακής Εργασίας).
 • Η αποστολή του Πρακτικού Αξιολόγησης θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά μέσω email στην Γραμματεία (techgraf@uniwa.gr) με όλες τις υπογραφές που προβλέπεται, μετά το τέλος της παρουσίασης .
 • Μετά την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η υποβολή της στο Ιδρυματικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην πλατφόρμα. Αυτό ισχύει Υποχρεωτικά για φοιτητές που παίρνουν πτυχίο Πανεπιστημίου και προαιρετικά για όσους παίρνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να την καταθέσουν στην Γραμματεία σε ηλεκτρονική μορφή (usb, CD).
 • Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία είναι η τελευταία σας υποχρέωση για την λήψη πτυχίου, θα πρέπει παράλληλα με την αποστολή στην Γραμματεία της αίτησης ορκωμοσίας, να προωθήσετε και την έγκριση της υποβολής της πτυχιακής στο αποθετήριο που θα έχετε λάβει στο email σας.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ακολούθηση της διαδικασίας της Πτυχιακής εργασίας. Η συνεργασία και η υποστήριξή σας είναι σημαντική για την ορθή λειτουργία της Γραμματείας.

* Οι ακριβείς ημερομηνίες ανάληψης / εξέτασης, θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος