Διαχείριση και Δεοντολογία Σχεδιασμού

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3050

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/modules/user/?course=GD167


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

–   Ποιος είναι σχεδιαστής 
–   Οι αρχές της επαγγελματικής πρακτικής
–   Η σχεδιαστική σύνοψη
–  Η σχεδιαστική διαδικασία
–  Η χαρτογράφιση του σχεδιασμού
–  Η χ¶Η χΗ χρήση Γραμματοσειρών
–  Η διαχείριση του χρόνου
–  Εισήγηση Θέματος προς Μελέτη- Συγγραφή – Προετοιμασία
–  Η χρήση της εικονογράφησης
–  Οδηγός για τα πνευματικά δικαιώματα και η χρήση του λογισμικού
–  Η χρήση της φωτογραφίας
–  Τι αναζητεί ο πελάτης από τον σχεδιαστή και το σχεδιασμό;
–  Πως γράφεται ένα Βιογραφικό;

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία

Κατικαρίδης Μ. Δ. (1998) Τρόποι και Τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.

Κικ2003﷽﷽﷽﷽﷽﷽ής Δεοντολογίας.Αθήνα: Σακουλor Designersή, Γ. (2003). Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Αθήνα: Σακκουλά.

Μπόγκα Καρτέρη, Κ. (1997) Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες.

Νικολάου Σμοκοβίτη, Λ. (1991) Νέοι Θεσμοί στις Εργασιακές Σχέσεις, Συμμετοχή  και Αυτοδιαχείριση. Αθήνα: Παπαζήση.

Χατζηθεοδώρου, B. (2019) Διαχείριση σχεδιασμού στην οπτική επικοινωνία. Αθήνα: Ευρασία

Ψύλλα, Μ. (2010) Μεθοδολογία της ανάλυσης ενός γεγονότος από τον έντυπο λόγο.

Αθήνα: Τυπωθήτω

Bertrand, C-J. (2003) Η δεοντολογία των Μ.Μ.Ε. (μτφρ. Κόλλια, Δήμητρα).

Αθήνα: Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος

Argyle, M. (2002) Ψυχολογία της συμπεριφοράς. (μτφρ. Δερμιτζάκης Μπάμπης).

Αθήνα: Θυμάρι

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Αbell, P. (1985). Industrial Democracy, has it a future: The west European Experience. Jοurnal of General Management.

AIGA (2007). Design business and ethics. New York: AIGA.

Bramston, D. (2009). Material thoughts: product design. Lausanne : AVA Publishing SA.

Diderich, C. (2020). Design Thinking for Strategy, Innovating Towards Competitive Advantage. Switzerland: Springer

Ellison, D. (2001). Ethics and aesthetics in European modernist literature: From the Sublime to the Uncanny. Cambridge: Cambridge University Press.

Jay, R. (2002). Time management. Oxford: Capstone / Wiley.

Mackenzie, A. and  Nickerson, P. (42009). The time trap. New York: Amacom.

McDonough, W. and Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the  Way We Make Things. New York: North Point Press.

Menikoff, J. (2001). Law and bioethics:  An introduction. Washington: Georgetown University Press.

Oakley, J. (2001). Virtue ethics and professional roles. Cambridge: Cambridge University Press.

Οlins, Wally. (2003). Wally Olins on brand. London: Thames & Hudson.

Papanek, V. (1985). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. Chicago : Academy Chicago Publishers.

Rougiero, V. (2000). Thinking critically about ethical issues. California: Mayfield publishing company.

Shaughnessy, A. (2005). How to be a graphic designer, without losing your soul. New York: Princeton Architectural Press.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ