ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ E.T.E.Π ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Ε.Τ.Π